Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийг ил тод болгох Nito апп

(This story is in Mongolian language)

Монгол орны жинхэнэ үнэт эрдэнэс бол хүн нь юм. Чадварлаг хүний нөөцөө гадагшаа алдахгүй, хэрхэн тогтвор суурьшилтай ажиллуулах вэ гэдэг компаниудын төдийгүй улс орны хувьд нэн чухал асуудал.

Хуучны биш 21 дүгээр зууны соёл менежменттэй байгууллагад хүмүүс асуудлыг тойрч биш шууд, нууж биш ил гаргаж, нээлттэй ярилцаж хамтдаа шийддэг. Удирдлагууд нь ч бодит байдлыг ойлгохыг, ажилтнуудтайгаа ижил тэгш харилцахыг, хүнд нь биш хөндсөн асуудалд нь төвлөрч шийдэл гаргахыг эрхэмлэдэг. Тэнд чадварлаг хүмүүс тогтдог.

Улс үндэстнийхээ баялаг нь болсон залуучууд та бүхэн Nito апп-ыг татаж аваад, компаниудын соёл менежментэд өгөгдсөн үнэлгээг үзэх, өөрийнхөө компанийг үнэлэх, салбарын мэргэжилтнүүдтэй мэдээлэл солилцох, асуудал, боломжийн талаар нээлттэй ярилцах боломж нээгдэж байна.

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийг ил тод болгох, ажлын талбарт тулгамдаж буй олон асуудлыг шийдэхээр гарч ирж буй Nito-гийн гэр бүлд нэгдэх холбоос: nito.one/r.html

--

--

Nito is an impact startup by experienced entrepreneurs and IT experts introducing technological innovation for happiness and well-being at work

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nito

Nito is an impact startup by experienced entrepreneurs and IT experts introducing technological innovation for happiness and well-being at work